Εκτύπωση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

Ο κάθε υποψήφιος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Οικονομική θα πρέπει να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία και απαρτίζουν τον φάκελο υποψηφιότητάς του, διαδικτυακά στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΜΣ. Τα απαραίτητα προσόντα τα οποία καλείται να έχει ο υποψήφιος, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με τα κριτήρια επιλογής περιγράφονται λεπτομερώς στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ "Εφαρμοσμένης Οικονομικής" στο σύνδεσμο master.econ.uth.gr.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να «ανεβάσουν (upload)» στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΜΣ (σύνδεσμος) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο της Γραμματείας η οποία θα συμπληρώνεται on line
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε μορφή pdf το οποίο ως όνομα αρχείου θα έχει το επίθετό σας με λατινικούς χαρακτήρες ακολουθούμενο από τα γράμματα CV “πχ GEORGIOU-CV” (Το βιογραφικό σας σημείωμα θα πρέπει να ακολουθήσει αυστηρά το πρότυπο που περιγράφεται στο αρχείο «Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος» το οποίο είναι διαθέσιμο στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΜΣ)
  3. Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών που περιγράφονται στο Τμήμα Β (Σπουδές) του Βιογραφικού Σημειώματος, σκαναρισμένα σε pdf μορφή, καθένα από τα οποία θα έχει ως όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες το επίθετό σας ακολουθούμενο από τη λέξη «TITLOS» και τον αύξοντα αριθμό Τίτλου που δηλώνεται στο βιογραφικό σημείωμα (πχ. GEORGIOU-TITLOS-1, στην περίπτωση πρώτου βασικού πτυχίου, GEORGIOU-TITLOS-2 εάν υπάρχει και δεύτερο βασικό Πτυχίο, GEORGIOU-TITLOS-3 εάν υπάρχει και μεταπτυχιακό δίπλωμα κ.ο.κ)
  4. Αντίγραφο αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, στην περίπτωση όπου ο Τίτλος Σπουδών που κατέχετε έχει απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού, σκαναρισμένο σε pdf μορφή με όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες το επίθετό σας ακολουθούμενο από την λέξη DOATAP και τον αντίστοιχο αύξοντα αριθμό πτυχίου όπως δηλώθηκε στο τμήμα Β του Βιογραφικού σας Σημειώματος (πχ. Εάν Ο υποψήφιος Γεωργίου του παραδείγματος κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού το όνομα αρχείου θα είναι GEORGIOU-DOATAP-3)
  5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων μόνο για το Βασικό/α Πτυχίο/α (το οποίο να περιλαμβάνει και το βαθμό Πτυχίου) που έχουν δηλωθεί στο τμήμα Β του Βιογραφικού Σημειώματος σκαναρισμένο σε μορφή pdf με όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες το επίθετό σας ακολουθούμενο από τις λέξεις «PISTOPOIHTIKO-SPOUDON» και το αύξοντα αριθμό πτυχίου όπως έχει δηλωθεί στο τμήμα Β του Βιογραφικού Σημειώματος (πχ. στο υποθετικό παράδειγμα με τον Υποψήφιο ΓΕΩΡΓΙΟΥ τα σχετικά αρχεία θα έχουν όνομα GEORGIOU-PISTOPOIHTIKO-SPOUDON-1, GEORGIOU-PISTOPOIHTIKO-SPOUDON-2)
  6. Αντίγραφο/α Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας που έχετε δηλώσει στο Τμήμα Γ του βιογραφικού σημειώματος σκαναρισμένα σε pdf μορφή τα οποία ως όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες θα έχουν το επίθετό σας ακολουθούμενο από την ξένη γλώσσα και τον αύξοντα αριθμό Πιστοποιητικού (πχ εάν ο υποψήφιος Γεωργίου κατέχει 1) Certificate of Proficiency in English και 2) First Certificate in English τα δυο σκαναρισμένα αρχεία των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας θα έχουν όνομα GEORGIOU-ENGLISH-1 και GEORGIOU-ENGLISH-2)
  7. Αντίγραφο/α Πιστοποιητικών Γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που έχετε δηλώσει στο Τμήμα Δ του βιογραφικού σημειώματος σκαναρισμένα σε pdf μορφή τα οποία ως όνομα αρχείου με λατινικούς χαρκτήρες θα έχουν το επίθετό σας ακολουθούμενο από τον αύξοντα αριθμό Πιστοποιητικού
  8. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εργασιακή εμπειρία που έχετε δηλώσει στο Τμήμα Ε του Βιογραφικού Σημειώματος σκαναρισμένα σε pdf μορφή τα οποία ως όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες θα έχουν το επίθετό σας ακολουθούμενο από την λέξη «ERGEMPEIRIA» και τον αύξοντα αριθμό δικαιολογητικού που δηλώνεται στο Τμήμα Ε του Βιογραφικού Σημειώματος (πχ. GEORGIOU-ERGEMPEIRIA-1, GEORGIOU-ERGEMPEIRIA-2 κ.ο.κ)
  9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ σκαναρισμένη σε pdf μορφή με όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες το επίθετό σας ακολουθούμενο από την λέξη «YPDHLOSI» (Η Υπεύθυνη Δήλωση είναι διαθέσιμη στην ειδική ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΠΜΣ με όνομα αρχείου «Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης»)
  10. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σκαναρισμένη σε μορφή pdf με όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες το επίθετό σας ακολουθούμενο από τις λέξεις «ID» η «PASSPORT» αντίστοιχα (πχ. GEORGIOU-ID)

Τέλος, ο υποψήφιος υποχρεούται να προωθήσει ηλεκτρονικά το πρότυπο συστατικής επιστολής (διαθέσιμο στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΜΣ με όνομα αρχείου Πρότυπο Συστατικής Επιστολής) σε δυο πρόσωπα (Καθηγητές Πανεπιστημίου/Εργοδότες/Στελέχη Επιχειρήσεων) τα οποία και θα συντάξουν τις συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο.